Index  Name  Position  Contact Address  Education
 1  Mr. Ganesh Arun Abhale  Chairman  abhalega@gmail.com / 9561831204  Umbraj M.B.A.(MKT)
 2  Mr. Yogesh Mahadu Auti  Voice Chairman  yogeshauti16@gmail.com / 9892315814  Rajuri B.E.(IT) 
 3  Mr. Prashant Sharad Shingote  Secretory  prashant.shingote10@gmail.com / 9766823498  Umbraj M.C.M.
 4  Mr. Swapnil Madhukar Waman  Voice Secretory  swap.waman@gmail.com / 9867409918  Kalwadi B.E.(Comp)
 5  Mr. Ganesh Bhagwan Hande  Treasurer  9561939610  Umbraj Agri. Diplo
 6  Mr. Santosh Baban Gaikwad  Voice Treasurer  sbgaikwad777@gmail.com / 9096311813  Umbraj B.E.(Civil)
 7  Mr. Dinesh Kisan Kakade  Member  dkakade89@gmail.com / 9766551898  Kalwadi M.S.C.(Chem.)
 8  Mr. Pritesh Shankar Waman  Member  priteshwaman55@gmail.com / 9730879597  Kalwadi B.H.M.S.
 9  Mr. Pravin Vasant Dangat  Member  9561337529  Umbraj M.S.C.(Phy.)